ျပည္သူ႔အစိုးရရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမွုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ လၽွပ္စစ္က႑ာအတြက္ စိတ္ေအးရပါၿပီ

ျပည္သူ႔အစိုးရရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမွုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ လၽွပ္စစ္က႑ာအတြက္ စိတ္ေအးရပါၿပီ

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ လၽွစ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ တန္ခ်ိန္ ၁သိန္းေက်ာ္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္တင္ သေဘၤာႀကီး ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီ။ရန္ကုန္လၽွစ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္တင္းေရးအတြက္ တန္ခ်ိန္ ၁သိန္းေက်ာ္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္တင္ သေဘၤာႀကီး ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို့ေဆာင္ေရးမွ သိရပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေစရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ အား အသုံးျပဳ၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းအား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပထမဦးဆုံးေသာ စီမံကိန္း အျဖစ္ သီလဝါေဒသတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး

တစ္ႏွစ္လၽွင္ မဂၢါဝပ္ (၃၅၀) ထုတ္လုပ္မည့္ သီလဝါေဒသရွိစီမံကိန္းႏွင့္ မဂၢါဝပ္ (၄၀၀) ထုတ္လုပ္မည့္ သာေကတစီမံကိန္းတို့ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေစေရး နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ယင္းသေဘၤာေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ေရေၾကာင္းျပမွူးႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ က “ ဒီသေဘၤာႀကီးက ဒီမွာ ငါးႏွစ္တာ စိုက္ကပ္ၿပီးေတာ့မွ V-POWER ENERGY ပေရာဂ်က္အတြက္ သာေကတ က ၄၀၀ မဂၢါဝပ္နဲ႔ သီလဝါက ၃၅၀ မဂၢါဝပ္ ေပါင္း ၇၅၀ မဂၢါဝပ္အတြက္ ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပေရာ ဂ်က္က ရန္ကုန္အတြက္ကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ ကစၿပီးပါဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းရြာကစၿပီး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္း မီးရရွိလာနိုင္မွာပါ။” လို့ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ ေသာ CNTIC V-POWER Group အား စီမံကိန္းအပ္ႏွင္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

#MyanmaPlatform #News #Dometic မွကူးယူေဝမၽွေဖာ္ျပပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *