အိမ္ မ ရွိ သူ မ်ား အိမ္ ပိုင္ လာ ေစ မယ့္ သိ ၾကား မင္း ကိုယ္ တိုင္ ဖန္ ဆင္း ေပး ရ တဲ့ အ ထိ အ စြမ္း ထက္ ဂါ ထာ ေတာ္

အိမ္ မ ရွိ လွ်င္ ဇိမ္ မ ရွိ ႏိုင္ ပါ ၊ ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ အ ရိပ္ မ ရွိ ၾက ေသး သူ မ်ား အ တြက္ ရည္ ႐ြယ္ ၿပီး တင္ ေပး ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

နံ နက္ ေစာ ေစာ ထ ပါ ပ်င္း ရိ ျခင္း ေမာ ဟ ကို ပယ္ ပါ ၊ သ ရ ဏ ဂုံ ၃ ပါး ေဆာက္ တည္ ၿပီး ငါး ပါး သီ လ ခံ ယူ ပါ ၊ အ ဓိ ႒ာန္ ဝင္ ပါ ျဖစ္ ႏိုင္ ရင္ က် ေနာ္ အ ခု တင္ ေပး ထား သည့္ အိမ္ ေတာ္ ရာ ေစ တီ ပုံ ေတာ္ ကို ဝယ္ ၾက ပါ မႏၲ ေလး အိမ္ ေတာ္ ရာ ေစ တီ ရန္ ကုန္ အိမ္ ေတာ္ ရာ ေစ တီ ႀကိဳက္ ရာ ေစ တီ ပုံ ေတာ္ ကို ဝယ္ ယူ ထား ပါ ။

အိမ္ ျပင္ ေဆာက္ ရန္ အ တြက္ အ ခက္ အ ခဲ ျဖစ္ ေန ၾက သူ မ်ား ၊ အိမ္ ေဆာက္ လက္ စ ဆက္ မ ေဆာက္ နုိင္ ၾက သူ မ်ား အ ဓိ ႒ာန္ ဝင္ ၾကည့္ ရင္ ကိုယ္ တိုင္ သိ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ … လူ တိုင္း ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ နဲ႔ ေန ခ်င္ ၾက စ ၿမဲ ပါ ၊ မ ၾကာ ခင္ သူ ရ ဇၨ မ ဂၢ ဇင္း မွာ အ က်ယ္ ပါ လာ ပါ လိမ့္ မယ္ စာ မူ ေတြ ေရာက္ သြား ပါ ၿပီ ။

မိ မိ သည္ အ ဓိ ႒ာန္ ေဆာက္ တည္ ပါ ၊ ပု တီး ၂ ပတ္ အ နည္း ဆုံး စိပ္ ပါ ၉ ပတ္ စိပ္ လွ်င္ ပို ေကာင္း ပါ သည္ … သ စၥာ ျပဳ ဆု ေတာင္း ပါ ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ အ ရိပ္ ရ ရွိ ရ ပါ လို ၏ လို႔ ။

ပု တီး စိပ္ ရန္ ဂုဏ္ ေတာ္ ကား ေဗာ ဓိ ဗု ေဒၶါ မ ဟာ ဃ ေရာ ၊ ပု တီး တစ္ လုံး ေဗာ ဓိ ဗု ေဒၶါ မ ဟာ ဆာ ေယာ ၊ ပု တီး တစ္ လုံး အ နက္ ျမန္ မာ ျပန္ ေဗာ ဓိ သ စၥာ ေလး ပါး ကို သိ ျမင္ ေတာ္ မူ ေသာ ဗု ဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား သည္ မ ဟာ ဃ ေရာ သ တၱ ဝါ တို႔ ၏ ခို နား ရာ ႀကီး က်ယ္ ျမင့္ ျမတ္ ေသာ အိမ္ ႀကီး သ ဖြယ္ နွင့္ လည္း တူ ေတာ္ မူ ပါ ေပ ၏ ။

ေဗာ ဓိ သ စၥာ ေလး ပါး ကို သိ ျမင္ ေတာ္ မူ ေသာ ဗု ဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား သည္ မ ဟာ ဆာ ေယာ သ တၱ ဝါ တို႔ ၏ ခို နား ရာ ႀကီး က်ယ္ ျမင့္ ျမတ္ ေသာ အ ရိပ္ ႀကီး သ ဖြယ္ နွင့္ လည္း တူ ေတာ္ မူ ပါ ေပ ၏ အား လုံး ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ အ ရိပ္ ရ ရွိ ၾက ပါ ေစ ။

ဤ မ ဟာ ဂုဏ္ ေတာ္ ၂ ပါး ကို အ ၿမဲ အာ စိႏၷ ကံ အ ျဖစ္ ေန႔ စဥ္ ပု တီး စိပ္ ပူ ေဇာ္ သြား ပါ က ပ စၥဳ ပၸန္ တင္ မ က သံ သ ရာ ပါ ျဖစ္ ရာ ဘ ဝ ေန စ ရာ အိမ္ ဘုံ ဗိ မာန္ မ်ား အ တြက္ ပူ စ ရာ မ လို ေတာ့ ပဲ သိ ၾကား ဖန္ ဆင္း ေသာ အိမ္ ကို ပင္ ေန ရ ေသာ ေဇာ တိ က သူ ေဌး ကဲ့ သို႔ ဘုန္း တန္ ခိုး ႀကီး မား ပါ လိမ့္ မည္ ။

W r i t e r ; H a p p y a n d L u c k y

အိမ္ မ ရြိ လၽြင္ ဇိမ္ မ ရြိ နိုင္ ပါ ၊ ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ အ ရိပ္ မ ရြိ ၾက ေသး သူ မ္ား အ ၾတက္ ရၫ္ ျရယ္ ၿပီး တင္ ေပး ်ခင္း ်ဖစ္ ပါ တယ္ ။

နံ နက္ ေစာ ေစာ ထ ပါ ပ္င္း ရိ ်ခင္း ေမာ ဟ ကို ပယ္ ပါ ၊ သ ရ ဏ ဂုံ ၃ ပါး ေဆာက္ တၫ္ ၿပီး ငါး ပါး သီ လ ခံ ယူ ပါ ၊ အ ဓိ ႒ာႏ္ ဝင္ ပါ ်ဖစ္ နိုင္ ရင္ က္ ေနာ္ အ ခု တင္ ေပး ထား သည့္ အိမ္ ေတာ္ ရာ ေစ တီ ပုံ ေတာ္ ကို ဝယ္ ၾက ပါ မႏၲ ေလး အိမ္ ေတာ္ ရာ ေစ တီ ရႏ္ ကုႏ္ အိမ္ ေတာ္ ရာ ေစ တီ ႀကိဳက္ ရာ ေစ တီ ပုံ ေတာ္ ကို ဝယ္ ယူ ထား ပါ ။

အိမ္ ်ပင္ ေဆာက္ ရႏ္ အ ၾတက္ အ ခက္ အ ခဲ ်ဖစ္ ေန ၾက သူ မ္ား ၊ အိမ္ ေဆာက္ လက္ စ ဆက္ မ ေဆာက္ နိုင္ ၾက သူ မ္ား အ ဓိ ႒ာႏ္ ဝင္ ၾကည့္ ရင္ ကိုယ္ တိုင္ သိ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ … လူ တိုင္း ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ နဲ႔ ေန ခ္င္ ၾက စ ်မဲ ပါ ၊ မ ၾကာ ခင္ သူ ရ ဇၨ မ ဂၢ ဇင္း မြာ အ က္ယ္ ပါ လာ ပါ လိမ့္ မယ္ စာ မူ ေၾတ ေရာက္ ၾသား ပါ ၿပီ ။

မိ မိ သၫ္ အ ဓိ ႒ာႏ္ ေဆာက္ တၫ္ ပါ ၊ ပု တီး ၂ ပတ္ အ နၫ္း ဆုံး စိပ္ ပါ ၉ ပတ္ စိပ္ လၽြင္ ပို ေကာင္း ပါ သၫ္ … သ စၥာ ်ပဳ ဆု ေတာင္း ပါ ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ အ ရိပ္ ရ ရြိ ရ ပါ လို ၏ လို႔ ။

ပု တီး စိပ္ ရႏ္ ဂုဏ္ ေတာ္ ကား ေဗာ ဓိ ဗု ေဒၶါ မ ဟာ ဃ ေရာ ၊ ပု တီး တစ္ လုံး ေဗာ ဓိ ဗု ေဒၶါ မ ဟာ ဆာ ေယာ ၊ ပု တီး တစ္ လုံး အ နက္ ်မႏ္ မာ ်ပႏ္ ေဗာ ဓိ သ စၥာ ေလး ပါး ကို သိ ်မင္ ေတာ္ မူ ေသာ ဗု ဒၶ ်မတ္ ျစာ ဘု ရား သၫ္ မ ဟာ ဃ ေရာ သ တၱ ဝါ တို႔ ၏ ခို နား ရာ ႀကီး က္ယ္ ်မင့္ ်မတ္ ေသာ အိမ္ ႀကီး သ ျဖယ္ ႏြင့္ လၫ္း တူ ေတာ္ မူ ပါ ေပ ၏ ။

ေဗာ ဓိ သ စၥာ ေလး ပါး ကို သိ ်မင္ ေတာ္ မူ ေသာ ဗု ဒၶ ်မတ္ ျစာ ဘု ရား သၫ္ မ ဟာ ဆာ ေယာ သ တၱ ဝါ တို႔ ၏ ခို နား ရာ ႀကီး က္ယ္ ်မင့္ ်မတ္ ေသာ အ ရိပ္ ႀကီး သ ျဖယ္ ႏြင့္ လၫ္း တူ ေတာ္ မူ ပါ ေပ ၏ အား လုံး ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ အ ရိပ္ ရ ရြိ ၾက ပါ ေစ ။

ဤ မ ဟာ ဂုဏ္ ေတာ္ ၂ ပါး ကို အ ်မဲ အာ စိႏၷ ကံ အ ်ဖစ္ ေန႔ စၪ္ ပု တီး စိပ္ ပူ ေဇာ္ ၾသား ပါ က ပ စၥဳ ပၸႏ္ တင္ မ က သံ သ ရာ ပါ ်ဖစ္ ရာ ဘ ဝ ေန စ ရာ အိမ္ ဘုံ ဗိ မာႏ္ မ္ား အ ၾတက္ ပူ စ ရာ မ လို ေတာ့ ပဲ သိ ၾကား ဖႏ္ ဆင္း ေသာ အိမ္ ကို ပင္ ေန ရ ေသာ ေဇာ တိ က သူ ေဌး ကဲ့ သို႔ ဘုႏ္း တႏ္ ခိုး ႀကီး မား ပါ လိမ့္ မၫ္ ။

W r i t e r ; H a p p y a n d L u c k y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *