ဒီကေန႔ဖြင့္တဲ့ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ အထူးဆုႀကီး

ဂ.၄၇၇၄၀၆


သိန္းတစ္ေသာင္း ဆုႀကီး

ကဂ.၁၉၉၃၆၂


သိန္းငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဟ.၆၇၂၈၃၅
ကက.၂၅၉၉၃၄

သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

ထ.၁၉၃၇၀၄
င.၇၆၂၇၇၈
ကဃ.၂၅၀၉၇၉
ဘ.၉၁၁၈၀၂

သိန္းတစ္ေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

ဂ.၁၀၂၃၃၂
ဏ.၉၄၆၀၃၇

ဠ.၆၆၇၆၅၇
သ.၃၂၂၇၃၈
ကဂ.၈၇၄၀၂၁

ေဝေဝဆာဆာ က်ပ္ ၃သိန္းဆုမ်ား

ယ.၇၀၇၁၅
ဃ.၃၅၆၄၄
ထ.၉၂၂၈၈
ဆ.၈၄၉၈၄

ကခ.၇၄၀၀၆
က.၂၂၀၈၃
ကခ.၁၃၈၂၀
ဏ.၄၃၉၈၀

င.၅၄၅၄၇
ဆ.၈၃၈၂၄
ဈ.၃၁၈၉၇


ကခ.၂၈၃၇၀
က.၃၃၀၅၅
န.၁၇၅၆၈
ဒ.၈၃၁၉၃

ေဝေဝဆာဆာ က်ပ္ ၂သိန္းဆုမ်ား

ဓ.၆၃၉၂
ဓ.၄၈၁၄
ဂ.၈၀၇၀


ဋ.၆၆၈၂
ဋ ၉၈၅၈
ထ ၈၈၆၂
ဋ ၉၂၄၂


ဏ ၂၀၉၉
ဝ ၂၃၀၂
ဍ ၇၂၇၁
ခ ၆၁၄၂


လ ၅၉၇၆
ဏ ၅၀၉၅
ကင ၅၃၇၉
ဂ ၈၆၉၉

ဆ ၂၈၈၉
ည ၉၈၈၅
စ ၄၄၈၉
သ ၈၇၅၁

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ

ထီဖြင့္ပြဲၿပီးဆုံးသည္အထိ postကို editျပဳလုပ္၍ ျပည့္စုံေအာင္ တင္သြားေပးမွာျဖစ္လို႔ အမ်ားထီတိုက္လို႔ရေအာင္ Like and shareလုပ္သြားေပးၾကပါဗ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *