အသားလႈပ္နိမိတ္ အေဟာမ်ား

အသားလႈပ္နိမိတ္ အေဟာမ်ား

၁။ ဦးေခါင္းအေရွ႕ပိုင္း ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ႀကံစည္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ေစျခင္း

၂။ ေနာက္ပိုင္း ။ ။ ေကာင္းသာခရီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာခရီး သြားလာရျခင္း


၃။ နဖူးျပင္အလယ္ ။ ။ ေငြကုန္ေၾကး က်မ်ားျခင္း ရင္းႏွီးမတည္ေငြဆုံးရႈံး ရျခင္း

၄။ လက်ၤာနဖူး ။ ။ ႐ုတ္တရက္ခရီးထြက္ရျခင္း

၅။ လက္ဝဲနဖူး ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေအာင္ျမင္ျခင္း

၆။ လက်ၤာမ်က္ခုံး ။ ။ ဥစၥာစီးပြါးေငြေၾကးရရွိျခင္း

၇။ လက္ဝဲ ။ ။ ငယ္႐ြယ္သူတို႔ေရာက္ရွိလာျခင္း ပူပန္ရျခင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား သားသမီးရမည့္ လကၡဏာျဖစ္ျခင္း

၈။ မ်က္ခုံးအလယ္ဗဟို ။ ။ ခ်စ္သူေတြ႕ရွိျခင္း ခင္မင္သူတို႔ေရာက္လာျခင္း

၉။ ႏွာေခါင္းရင္း ။ ။ ခ်စ္သူႏွင့္၎ ဖနီးသားသမီးႏွင့္၎ ခ်စ္ခင္သူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူမိတ္ေဆြႏွင့္၎ ခြဲခြါရျခင္း

၁၀။ လက်ၤာမ်က္ခုံး ။ ။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေစျခင္း

၁၁။ လက္ဝဲ ။ ။ ပူပင္ေသာကျဖစ္ရျခင္း ခ်စ္သူ(သို႔)ဇနီးမယားႏွင့္ခြဲခြါရျခင္း

၁၂။ လက်ၤာမ်က္ခြံ ။ ။ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာသတင္းေကာင္းၾကားရျခင္း

၁၃။ လက္ဝဲ ။ ။။ ပူပင္ေသာကျဖစ္ရျခင္း

၁၄။ လက္က်ၤာမ်က္လုံးေအာက္ ။။ အျပစ္တင္ အျပစ္ဖို႔ခံရျခင္း

၁၅။ လက္ဝဲ ။ ။ ။။ အကုန္အက်မ်ားေစျခင္း

၁၆။ လက်ၤာနား ။။ အလုပ္အကိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

၁၇။ လက္ဝဲနား ။။ ပူပန္ရျခင္း ေရာဂါရျခင္း

၁၈။ လွ်ာ ။။ စကားအျခအတင္ေျပာဆိုရျခင္း ရန္ျဖစ္တတ္ျခင္း

၁၉။ အထက္ႏႈပ္ခမ္း ။။ ေအာင္ျမင္ၿပီး အက်ိဳးခံစားရျခင္း

၂၀။ ေအာက္ ။ ။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ႕ရွိျခင္း

၂၁။ အထက္သြား ။။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျဖစ္က ကေလးေမြးမည့္လကၡဏာ ။ ေအာက္လက္ငယ္သား ေဆြမ်ိဳးငယ္သူတို႔ေရာက္ရွိလာျခင္း

၂၂။ ေအာက္သြား ။။မေကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနတတ္ျခင္း

၂၃။ လက်ၤာပါး ။။ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးျခင္း

၂၄။ လက္ဝဲပါး ။။ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈရွိျခင္း

၂၅။ ပါးႏွစ္ဖက္ ။။ ေပ်ာ္႐ႊင္ရျခင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ရမည့္နိမိတ္

၂၆။ ေမးေစ့ ။။ခ်စ္သူရီးစားႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း မိမိမွျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးမွျဖစ္ေစခြဲခြါၿပီးခရီး သြားရျခင္း

၂၇။ လက်ၤာလည္ပင္း ။။ ေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီး အက်ိဳးခံစားမႈရရွိျခင္း

၂၈။ လက္ဝဲ ။ ။။ ဆန႔္က်င္ဖက္လိင္မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာဆက္သြယ္ရျခင္း

၂၉။ လက်ၤာရင္သား ။။ ပူပန္ေသာကျဖစ္ရျခင္း

၃၀။ လက္ဝဲ ။ ။။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးေမြးမည့္လကၡဏာ (သို႔) ခ်စ္သူရရွိျခင္း

၃၁။ လက်ၤာရင္ဘတ္(နံဘက္ျခမ္း )။။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိျခင္း

၃၂။ လက္ဝဲ ။ ။ ။။ ရန္ျဖစ္ျခင္း

၃၃။ လက်ၤာပုခုံး ။။ ပူပန္ေသာကျဖစ္ရျခင္း

၃၄။ လက္ဝဲ ။ ။။ ရန္အေပါင္းကိုေအာင္ႏိုင္ျခင္း

၃၅။ လက်ၤာလက္ေမာင္းအေပၚ ။။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း အလုပ္အကိုင္ရာထူးရရွိေစျခင္း

၃၆။ လက္ဝဲ ။ ။ ။။ဆန႔္က်င္ဖက္လိင္တို႔ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရျခင္း

၃၇။ လက်ၤာလက္ေမာင္းေအာက္။။ ရာထူးတိုးျခင္း

၃၈။ လက္ဝဲ ။ ။ ။ ။။ ခ်မ္းသာသုခေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုရျခင္း

၃၉။ လက်ၤာလက္ခုံ ။ ။ ခ်စ္သူႏွင့္ေပါင္းေဖၚရျခင္း

၄၀။ လက္ဝဲ ။ ။ ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးေသာကျဖစ္ျခင္း

၄၁။ လက်ၤာလက္ဖဝါး ။။ ဝင္ေငြရရွိျခင္း အ႐ိုအေသခံရျခင္း

၄၂။ လက္ဝဲ ။ ။။ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲခြါရျခင္း ဝင္ေငြရရွိျခင္း

၄၃။ လက်ၤာလက္မ ။။ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္သတင္းၾကားရျခင္း

၄၄။ လက္ဝဲ ။ ။။ ေဘးအန ၱရာယ္ၾကာင့္ဒဏ္ရာရျခင္း

၄၅။ လက္ညႇိဳးႏွစ္ဖက္ ။။ ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ေသာကေရာက္ျခင္း

၄၆။ လက္ခလယ္ ။ ။။ ပူေဆြးမႈျဖစ္ရျခင္း

၄၇။ လက္သူႂကြယ္ ။ ။။ ေအာင္ျမင္ျခင္း လက္ဝတ္ရတနာရရွိျခင္း

၄၈။ လက္သန္း ။ ။။ ရန္ျဖစ္ျခင္း ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ေဘးအန ၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း

၄၉။ ဝမ္းပိုက္အထက္ႏွင့္အလယ္ ။။ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရႈံးရျခင္း

၅၀။ ဝမ္းပိုက္ေအာက္ပိုင္း ။။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတက္ျခင္း

၅၁။ ခါး ။။ ခရီးသြားျခင္း

၅၂။ လိင္ (မ) ။။ ကာမဂုဏ္ခံစားရျခင္း ကေလးေမြးမည့္လကၡဏာ

၅၃။ လိင္ (က်ား) ။။ ကာမဂုဏ္ခံစားရျခင္း ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ျခင္း

၅၄။ လက်ၤာေပါင္ ။။ ႐ုတ္တရက္ပူပင္ေသာကျဖစ္ေပၚလာတတ္ျခင္း

၅၅။ လက္ဝဲ ။ ။။ ကာမဂုဏ္ခံစားရျခင္း ခ်စ္သူေရာက္လာတတ္ျခင္း

၅၆။ လက်ၤာေျခသလုံး ။။ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေစတတ္ျခင္း

၅၇။ လက္ဝဲ ။ ။။ မေကာင္းေသာခရီးကိုသြားရျခင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရျခင္း

၅၈။ လက်ၤာေျခခုံ ။။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆင္းရဲတတ္ျခင္း

၅၉။ လက္ဝဲ ။ ။။ ေကာင္း မေကာင္း ခရီးသြားရျခင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းရျခင္း

၆၀။ လက်ၤာေျခဖဝါး ။။ ရာထူးတိုးၿပီး အက်ိဳးခံစားရျခင္း

၆၁။ လက္ဝဲ ။ ။။ ခရီးေဝးသြားရန္ကိစၥ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္တတ္ျခင္း

၆၂။ လက်ာေျခၤေခ်ာင္း ။။ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိေစျခင္း

၆၃။ လက္ဝဲ ။ ။ ပူပင္ေသာကေတြ႕ရတတ္ျခင္း

၆၄။ လက်ၤာခႏၼာကိုယ္ ။ ။ ေငြေၾကးဆုံးပါးျခင္း အကုန္အက်မ်ားျခင္း

၆၅။ လက္ဝဲ ။ ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားနယ္ျခားပယ္ျခား ခရီးသြားရျခင္း

၆၆။ တစ္ကိုယ္လုံး ။ ။ မေကာင္းသတင္းတို႔ျဖင့္ ထင္ရွာေက်ာ္ေစာျခင္း

ကိုေမာင္ေမာင္(ဆန္းသုေတသီ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *