၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေဘးႀကဳံလွ်င္၊ မတရား စြတ္စြဲခံ ရလွ်င္

၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေဘးႀကဳံလွ်င္၊ မတရား စြတ္စြဲခံ ရလွ်င္

အျမစ္အၫြန႔္မတြန႔္ေစရ တင္လႉရန္

အျမစ္အၫြန႔္ မတြန္႔္ေစရ အၫြန႔္ အခက္ အ႐ြက္ ပန္း မ်ားသည္ အကာအကြယ္စြမ္းအား တည္ၿမဲမႈစြမ္းအား၊ အားေကာင္းသည္ျဖစ္၍…

၁။ အသက္ေဘးအႏၵရယ္ႀကဳံေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ား..

၂။ မတရား စြတ္စြဲ လုပ္ႀကံခံရျခင္းမ်ားႀကဳံေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ား

၃။ ေရာဂါေဝဒနာ ႀကီးမားျပင္းထန္ ခံစားေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ား..

၄။ အႏၵရာယ္မ်ားသည့္ အရပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မ်ား..

၅။ လက္ရွိေနထိုင္ရာ အိုးအိမ္ ၊ လုပ္ငန္း ၊ ႒ာနတို႔မွ မေျပာင္းမေ႐ႊ႕လိုပဲ တည္ၿမဲလိုသည့္ အခ်ိန္မ်ား..

၆။ ရန္ ၊ ဘုမၼိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမၼိႀကီးကဲ့သို႔ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ကိန္းဆိုး သက္ေရာက္ႏွစ္ အဆိုးမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မ်ားတြင္သာ…

အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရ အၫြန႔္ အခက္ အ႐ြက္ ပန္း တို႔ိကို တင္လႉထားျခင္း ျပဳရပါမယ္။

“အထူးသတိျပဳ ေရွာင္က်ဥ္ရမွာက”

၁ ။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးထြက္ခြာ ၊ ဘုရားဖူး ၊ အလုပ္ရွာ ၊အလည္အပတ္ ျပဳၾကမည့္သူမ်ား…

၂ ။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရသူ ၊ ေထာင္က်ေနသူ ၊ ေဆး႐ုံတက္ေနသူမ်ား..

၃ ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခေလးမီးဖြားမည့္အခ်ိန္..

၄ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လစဥ္ ရာသီေသြးေပၚသည့္အခ်ိန္မ်ား..ႏွင့္မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲ ျပသနာ အေၾကာင္းတစုံ တရာမရွိပါပဲ…

အျမစ္အၫြန္ါ့ မတြန႔္ေစရ အၫြန႔္ အခက္ အ႐ြက္ ပန္းမ်ားကို ( လုံးဝ) တင္လႉျခင္း မျပဳရပါ။

တနဂၤၤေႏြသားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ..သစၥာပန္း ၊

သဇင္ပန္း ၊ သစ္စိမ့္႐ြက္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္မွာ ၉ သို႔မဟုတ္ ၂၉ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

တနဂၤေႏြ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ ပုလဲပန္း ၊ ျမတ္ေလးပန္း ၊ ဖေယာင္းပန္း ၊ မရမ္း ၊ ျမရာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၉ သို႔မဟုတ္ ၃၆ ျဖစ္ပါတယ္ ။

တနဂၤေႏြ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ ဒါန္းႀကီး ၊ ဒါန္႔္ကြၽဲ ၊ ထန္းက်င့္္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္အားျဖင့္ ၉ သို႔မဟုတ္ ၂၅ ျဖစ္ပါတယ္။

တနလာသၤားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္

အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ ထင္းရႉး ၊ ဒန႔္ဒလြန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္မွာ ၁၁. သို႔မဟုတ္ ၂၇. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

တနလၤာ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ သေျပ ၊ သေဘၤာ ၊ သဖန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၁၁. သို႔မဟုတ္ ၄၀. ျဖစ္ပါတယ္ ။

တနလၤာ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ ၾသဇာ.့ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္္ ၄. သို႔မဟုတ္ ၁၄ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါ သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္

အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ..အုန္းဖူး ၊ အိုးဗုတ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္မွာ ၆. သို႔မဟုတ္ ၂၅. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

အဂၤါ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ဒဟတ္႐ြက္ ၊ ဒဟတ္ပန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၁၃. သို႔မဟုတ္ ၃၁. ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဂၤါ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ ခေရ ၊ ငုဝါ ၊ ကေလာ ၊ ခရမ္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္အားျဖင့္ ၆. သို႔မဟုတ္ ၃၂. ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ..ကသစ္ ၊

ၾကက္သြန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္မွာ ၈. သို႔မဟုတ္ ၃၆. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ အုန္းႏွဲ (ေဆး႐ိုးပင္) တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၈. သို႔မဟုတ္ ၁၆. ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ စံပယ္ ၊ စိန္ပန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၈. သို႔မဟုတ္ ၂၇. ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသပေတး သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ..

စြယ္ေတာ္႐ြက့္ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္မွာ ၁၀. သို႔မဟုတ္ ၁၈. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

ၾကာသပေတး သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ က်ီးအာ႐ြက္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၃. သို႔မဟုတ္ ၂၁. ျဖစ္ပါတယ္ ။

ၾကာသပေတး သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ေလာက္ေသ႐ြက့္ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၀. သို႔မဟုတ္ ၃၈. ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာ သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ..ဝံံအူ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဝံံအူ ရွားပါးသည့္အတြက္ အတာအိုးကဲ့သို႔ အိုးအေသးထဲကို ေရ ၁၇ခြက္ ထဲ့ပါ ေရထဲ့ထားေသာ အိုးထဲတြင္ ႐ြက္လွ ၁၇ ႐ြက္ကို အၫြန႔္အဖ်ားကို

အေပါ ္ဖက္တြင္ထား၍ ထိုးလႉထားရပါမည္။ေမြးေန႔အပတ္စဥ္ အေဟာင္းစြန႔္ အသစ္လဲလႉပါ ၊ အိုးကိုဆက္သုံး၍ ရပါတယ္။

ေသာၾကာ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ေဇာ္က်ား၊ စၾကၤာပန္း ၊ စကၠဴပန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္က ၅. သို႔မဟုတ္ ၂၃. ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေသာၾကာ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ပိေတာက္ ၊ ပိႏၷဲ့ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၂. သို႔မဟုတ္ ၂၉. ျဖစ္ပါတယ္။

စေန သားသမီး ဘဂၤဖၤြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္

အျမစ္အၫြန္႔္ မတြန႔္ေစရတို႔မွာ..မန္က်ီး ၊ ေပြးကိုင္း ၊ ျမင္းခြာ ႐ြက္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္က ၇. သို႔မဟုတ္ ၃၄.ျဖစ္ပါတယ္ ေမြးေန႔အပတ္စဥ္ အေဟာင္းစြန႔္ အသစ္လဲလႉပါ ၊

စေန သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ေလးညႇင္း ျဖစ္ပါတယ္အေရအတြက္က ၂၅ ပြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

စေန သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ သင္အူူ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၇. ျဖစ္ပါတယ္။

သင္အူူမရပါက အတာအိုးအ႐ြယ္ အိုးထဲကို သဲ ၂၁ဆုပ္ ထဲ့ပါ အဲဒိသဲအိုးထဲမွာ အုန္း၆ၫြန႔္ ထိုးလႉ လို႔ရပါတယ္။

၇.ရက္သားသမီးအားလုံး ေဘးရန္ကြယ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ၾကပါေစေသာ္… ဆရာေအာင္မင္းမင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *